جرم گير سركج شهاب

براي تميزي و ضدعفوني كردن سرويس هاي بهداشتي

تعداد در كارتن 15 عدد