پاك كننده سطوح شيشه اي

 جهت تميز كردن آلودگي ها از قبيل دوده ، لكه چربي و غيره را از سطوح صيقلي و شيشه اي مي زدايد .

تعداد در كارتن 12عدد